Privaatsuspoliitika - OMEGA LAEN AS

Privaatsuspoliitika

Isikuandmete töötlemise üldtingimused

 1. Üldsätted
  Käesolevad isikuandmete töötlemise üldtingimused on kehtestanud Omega Laen AS. Klientide parimaks teenindamiseks ja kõigi lepinguliste suhete korrektse täitmiseks kogub ja säilitab Omega Laen AS klientide ja Omega Laen AS’ga suhtlevate teiste isikute andmed alljärgnevate põhimõtete järgi.
 2. Peamised mõisted
  1. „isikuandmed“ – igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekti“) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle
   füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal;
  2. „isikuandmete töötlemine“ – isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine;
  3. „vastutav töötleja“ – füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid; kui sellise töötlemise eesmärgid ja vahendid on kindlaks määratud liidu või liikmesriigi õigusega, võib vastutava töötleja või tema määramise konkreetsed kriteeriumid sätestada liidu või liikmesriigi õiguses;
  4. „kolmas isik“ – füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või organ, välja arvatud andmesubjekt, vastutav töötleja, volitatud töötleja ja isikud, kes võivad isikuandmeid töödelda vastutava töötleja või volitatud töötleja otseses alluvuses;
  5. andmesubjekti „nõusolek“ – vabatahtlik, konkreetne, teadlik ja ühemõtteline tahteavaldus, millega andmesubjekt kas avalduse vormis või selge nõusolekut väljendava tegevusega nõustub tema kohta käivate isikuandmete töötlemisega;
 3. Isikuandmete töötlemise ja säilitamise põhimõtted
  1. Vastutav töötleja on Omega Laen AS (11691792), Tartu mnt 25, 10117 Tallinn, Eesti.
  2. Omega Laen AS järgib oma tegevuses isikuandmete kaitse ning konfidentsiaalse info saladuses hoidmise põhimõtteid. Omega Laen AS hoiab talle edastatud isikuandmeid igasuguse õigustamatu kasutamise eest. Isikuandmeid kogutakse ulatuses, mis on vajalik lepingute sõlmimiseks (sh lepingu
   sõlmimisele eelnevate toimingute tegemiseks), sõlmitud lepingute täitmiseks ning klientide parimaks teenindamiseks
  3. Omega Laen AS rakendab kõike vajalikke turvameetmeid isikuandmete turvaliseks töötlemiseks ning salvestamiseks.
  4. Omega Laen AS töötajad ja esindajad omavad asjakohast väljaõpet isikuandmete kaitse valdkonnas, lähtuvad isikuandmete kaitse põhimõtetest ning konfidentsiaalse info saladuses hoidmise kohustustest. Lisaks Omega Laen AS töötajatele ja esindajatele on kliendi isikuandmetele liigipääs Omega Laen AS poolt volitatud isikutel sh IT-, raamatupidamis-, turundus- jm tugiteenuste osutajatel, kellele andmete edastamine on vajalik lepingu täitmise ja muude kohustuste täitmiseks.
  5. Omega Laen AS töötleb andmeid järgmistel põhjustel:
   1. kliendi või tema esindaja isikuandmeid, sh nime, isikukoodi, sünniaega, kodakondsust, isikut tõendava dokumendi andmeid, peamiselt identimiseks;
   2. kliendi kontaktandmeid, sh telefoninumber, aadress, e-posti aadress, peamiselt kliendile teabe ja finantsteenuste pakkumiste saatmiseks;
   3. andmeid kliendi finantsvõimekuse, varade ja kohustuste, investeerimiseesmärkide ja riskitaluvuse kohta peamiselt kliendile pakutava teenuse sobivuse või asjakohasuse hindamiseks ning kliendi tegevuse õiguspärasuse ja Omega Laen AS nõuetele vastavuse tuvastamiseks;
   4. andmeid sissetuleku, vara ja kohustuste, maksekäitumise, tehingute ja pereliikmete kohta peamiselt kliendi maksevõime tuvastamiseks, tema tarbimisharjumuste uurimiseks ja talle sobivate teenuste pakkumiseks;
   5. andmeid kliendi tegevuse ja vara päritolu, sh tööandja, tehingupartnerite ja äritegevuse kohta peamiselt terrorismi rahastamise ja rahapesu tõkestamiseks.
  6. Lisaks ülaltoodule Omega Laen AS töötleb kliendi andmeid:
   1. kliendi avalduse läbivaatamiseks, teenuse võimalikkuse hindamiseks ja lepingu sõlmimise otsustamiseks;
   2. sõlmitud lepingu haldamiseks ja täitmiseks, sh lepinguga seotud tehingute ja toimingute kontrollimiseks, kliendilt kogutud andmete uuendamiseks ja võlgade sissenõudmiseks;
   3. teenuse kvaliteedi hindamiseks, mis hõlmab ka kliendiküsitluste läbiviimist;
   4. kliendirühmade, toodete ja teenuste turuosade ning muude finantsnäitajate statistiliste uuringute ja analüüside jaoks, turu-uuringute tegemiseks;
   5. Omega Laen AS teenuste pakkumiseks; kampaaniate läbiviimiseks ja muu teenuse pakkumiseks;
   6. riskide juhtimiseks ja maandamiseks, aruandluse koostamiseks;
   7. Omega Laen AS usaldatavusnõuete, sh kapitali- ja likviidsusnõuete täitmiseks;
   8. seadusega kehtestatud kohustuste täitmiseks, sh rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks, riigiasutuste järelepärimistele vastamiseks, maksudeklaratsioonide esitamiseks;
   9. enda õiguste kaitsmiseks, sh andmete saatmine õigusnõustajale, vaidlusi lahendavale asutusele, sh vahekohtule, lepitusorganile ja kohtule.
  7. Omega Laen AS väljastab kliendi poolt tema kohta Omega Laen AS’le edastatud isikuandmed ainult juhul, kui klient esitab Omega Laen AS’le vastavasisulise taotluse andmete ülekandmise õiguse kasutamiseks või andmete väljastamise kohustus tuleneb seadusest,
  8. Omega Laen AS säilitab isikuandmed oma andmebaasides ning isikul on igal ajal õigus pöördudes Omega Laen AS poole teada oma isikuandmed, vajadusel nõuda oma andmetes paranduste või muudatuste tegemist. Kliendil on õigus teada milliseid tema andmeid millistel eesmärkidel Omega Laen AS töötleb.
  9. Toodete ja teenuste reklaamikampaania käigus võib Omega Laen AS kliendile saata pakkumisi. Kliendil on igal ajal õigus keelduda reklaamipakkumistest, teavitades sellest Omega Laen AS.
  10. Lepingu sõlmimise otsustamisel ja lepingu kehtivuse ajal kogub Omega Laen AS andmeid kliendi kohta nii isikult eneselt kui ka muudest allikatest ehk kliendi avalikke andmeid, samuti riigi või kohaliku omavalitsuse andmekogudest ning kolmandalt isikult saadud andmeid, kui need on kogutud ja edastatud seaduse nõudeid arvestades.
  11. Omega Laen AS säilitab kliendi isikuandmed kogu lepingu kehtivuse perioodi vältel ja pärast lepingu lõppemist kuni andmete säilitamine on Omega Laen AS’le kohustuslik ( üldjuhul 7 aastat) või kuni Omega Laen AS’l on õigustatud huvi andmete säilitamiseks (nt võimalike nõuete või õiguste kaitseks).
 4. Tingimuste muutmine
  Omega Laen AS võib käesolevaid kingimusi omal äranägemisel muuta, avaldades vastava info Omega Laen AS veebilehel. Kehtiv dokumendi versioon on alati kättesaadav Omega Laen AS veebilehel aadressil https://omegalaen.ee/privaatsuspoliitika/

Küsimuste või kaebuste korral võtke ühendust:
info@omegalaen.ee
+372 6 777 888